Ajánlatkérés

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Tárgy

Üzenet

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

 

A Koko-Földvárszer  Kft. tiszteletben tartja a nála alkalmazásban lévő személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tartalmazza, hogy a Koko-Földvárszer Kft. milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel, az érintett hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Koko-Földvárszer Kft. nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A Koko-Földvárszer  Kft. a szabályok kialakításakor, különös tekintettel volt az alábbi jogszabályi rendelkezésekre:

 • Magyarország Alaptörvénye;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről (Ptk)
 • 2000. évi C törvény a számvitelről (számviteli tv.)
 • 2017.évi LIII törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról ( Pmt)
 • 2013 évi CCXXXVII.törvény- hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról Hpt.
 • Az Európai Parlament és a Tanács ( EU) 2016/679 rendelete (2016.április27)- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről(általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

 

1. Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő Koko-Földvárszer Kft Kft.

székhely: 7020 Dunaföldvár Fehérvári utca 85

cégjegyzékszám: 17-09-005981

adószám: 13974282-2-17

adatvédelmi nyilvántartási szám:

e-mail cím: kokokft@gmail.com

telefon: +36/70-381-51-48

honlap: www.kokofoldvarszer.hu

3. Fogalom meghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

2. Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

3. Az adatkezelés jogalapja

A Koko-Földvárszer  Kft. adatkezelése minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul.

4. Az adatkezelés célja

A Koko-Földvárszer Kft. Munkavállalói szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a termékek ellenértékének számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, céljából kezeli az érintett (ek) személyes adatait.

5. Az érintettek köre

Munkavállalók üzleti partnerek.

6. A kezelt adatok köre

Munkavállalók esetében

Név

Leánykori név

Születési hely dátum

Édesanyja neve

Címe

Iskolai végzettsége

Adóazonosító jele

Taj kártya szám

Üzleti partnerek esetében

Cégnév

Számlázási cím

Szállítási cím

E-mail cím

Telefonszám

Adószám

Bankszámlaszám

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Üzleti partnerek esetében minimum adatmegőrzési idő 15 év, ha nyilatkozatban máshogy nem rendelkeznek.

Munkavállalók esetében mindaddig a míg a munkáltató és a munkavállaló közötti jogviszony fennál.

8. Adattovábbítás

A Koko-Földvárszer Kft. a megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – törvény eltérő kötelező rendelkezésének hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A továbbított adatok köre:

Alkalmazásba vétel érdekében könyvelőiroda felé munkavállalói szerződésben foglalt adatok továbbítása (munkavállalói szerződés)

Szerződésben, teljesítési igazolásban kiállított továbbá elfogadott számlákban   foglalt adatok továbbítása a könyvelőiroda felé ( szerződések, teljesítési igazolások, számlák)

Az érintettek köre: Munkavállalók, üzleti partnerek

Az adatkezelés célja: A munkáltatói jogviszony kialakítása, továbbá a partnerekkel kötött szerződések tartalmának betartása illetve betartatása

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje.

Az adattovábbítás az alábbi könyvelőiroda felé történik

9. Az érintett jogai

Az érintettek a személyes adataik kezeléséről a Koko-Földvárszer Kft-től bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes levélben tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettek az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintettek adatait.

Az érintett kérelmezheti a Koko-Földvárszer Kft-nél, mint adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

a) az érintett tájékoztatásának szabályai

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

b) a tájékoztatás megtagadása

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bek-ben, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) – a továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről a Koko-Földvárszer Kft. a Hatóságot évente, a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

c) az adatok helyesbítése

Ha az adatkezelő az érintett nyilatkozata vagy saját eljárása során arra a megállapításra jut, hogy a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

d) a személyes adatok törlése vagy zárolása

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

e) a személyes adatok megjelölése

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatokat, ha az érintett vitatja azoknak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg.

f) tájékoztatás helyesbítésről, törlésről, zárolásról, megjelölésről

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

g) tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az adatkezelő a megvizsgálási határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

10. Jogorvoslati lehetőségek

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

honlap: www.naih.hu

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt is gyakorolhatja.

11. Adatbiztonság

A Koko-Földvárszer Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetőleg kezelt személyes adatok védettek legyenek, továbbá megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknak a személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Dunaföldvár, 2018. Május 22.

Koko-Földvárszer Kft.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT:

Kijelentem, hogy a fentiekben foglalt tájékoztatást, jogaimat elolvastam, megértettem és hozzájárulok személyes adataim fentiek szerinti kezeléséhez, továbbításához.